Јавни позив за расподјелу средстава Буџета општине Гацко намијењених за финансирање програма спортских организација у 2023. години

Начелник општине Гацко расписује Јавни позив за расподјелу средстава Буџета општине Гацко намијењених за финансирање програма спортских организација у 2023. години.

У Буџету општине Гацко за 2023. годину у оквиру гранта за финансирање спорта планирана су средства у износу од 250.000, 00 КМ намијењена за финансирање програма спортских организација.

У складу са Правилником о условима и критеријима за финансирање програма развоја спорта у општини Гацко и Правилника о категоризацији спортова и спортских организација у општини Гацко (Сл. гласник општине Гацко бр. 4/19), одабир и вредновање програма извршиће Савјет за спорт општине Гацко.

Средства која се додјељују овим Јавним позивом намијењена су за финансирање програма спортских организација које су регистроване и дјелују на подручју општине Гацко.

Право учешћа на јавном позиву имају спортске организације које су регистроване у Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске, чије је сједиште на подручју општине Гацко и чије активности су намијењене грађанима општине, посебно младима и које се налазе у систему такмичења матичног спортског савеза Републике Српске или БиХ.

Услови за учешће на јавном позиву и потребна документација:

 • Пријавни образац за пријаву програма;
 • Програм са којим спортска организација конкурише за додјелу средстава мора бити на прописаним обрасцима;
 • Докази о регистрацији организације, копија рјешења о регистрацији у Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске;
 • Потврда о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ);
 • Статут спортске организације (уколико није достављан раније);
 • Овјерену фотокопију личне карте овлаштеног лица;
 • Трансакцијски рачун (копија уговора са банком или потврда банке) и
 • Увјерење о измиреним пореским обавезама.

Програм треба да садржи (обрасце можете преузети кликом на следеће линкове):

Пријаве на Јавни позив за расподјелу средстава Буџета општине Гацко намијењених за финансирање програма спортских организација у 2023. години разматраће Савјет за спорт општине Гацко.

Техничке и административне послове за потребе рада Савјета за спорт обавља надлежно одјељење (Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности) Општинске управе општине Гацко.

Савјет за спорт утврдиће благовременост и комплетност достављене документације у складу са Јавним позивом, те вредновати програме према утврђеним критеријумима.

Оцјењивање и вредновање прогорама врши се на основу следећих критеријумима;

 • Развијеност спортске организације;
 • Категорија у коју је сврстана спортска организација према правилницима о категоризацији спортских организација и спортова Републике Српске и општине Гацко:
 • Број активних спортиста у категоријама (пионири, кадети, јуниори и сениори);
 • Заступљен систем екипних и појединачних такмичења (општинска, регионална, републичка и учешћа у заједничким такмичењима);
 • Број стручног кадра оспособљеног за обављање стручних послова у грани спорта;
 • Број спортских објеката које организација користи (одржавање, управљање и сл.);
 • Остварени спортски резултати екипе и појединаца на такмичењима;
 • Специфични трошкови спортске организације;
 • Приступачност спорта (могућност масовног укључења у спорт грађана, посебно младих и дјеце, једноставност правила спортске гране и атрактивност спорта);
 • Ефекти који се очекују реализацијом програма.

Приликом оцјењивања програма примјењиваће се сљедећи елиминаторни критеријуми:

 • Неиспуњавање формалних услова за кандидовање програма (непотпуна или нетачна документација);
 • Недостатак кључних информација у апликацији.

Јавни позив је отворен 21 дан од дана објављивања на огласној табли општине Гацко, а позив ће бити објављен и на Званичној презентацији општине Гацко и  Радио Гацку.

На основу приједлогаСавјета за спорт, Начелник доноси Програм развоја спорта и годишњи план расподјеле средстава за спортске клубове, спортске организације и удружења из области спорта на подручју општине Гацко за 2023. годину.

Програм расподјеле средстава биће објављен на Званичној презентацији општине Гацко и на огласној табли општине Гацко у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива.

Програм расподјеле средстава ће се објавити и у Службеном гласнику општине Гацко.

Пријаву са потребном документацијом доставити у затвореној коверти на протокол општине Гацко, Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности, са назнаком „ПРОГРАМ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ“.

Обрасци за спортске програме могу се преузети и у Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности Општинске управе Гацко.

Информативни састанак са заинтересованим организацијама „Отворени дан“ ће бити одржан у уторак, 28. марта од 11 до 12 сати у сали Скупштине општине Гацко.

Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, попуном образаца, критеријима, итд.

Спортска организација којој је одобрен програм дужна је да Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности доставља периодичне (мјесечне/тромјесечне) наративне и финансијске извјештаје о утрошку одобрених средстава као и годишњи извјештај о реалиацији програма.

Организацијама које не испуне обавезу достављања извјештаја биће обустављено финансирање у 2023. години.

Све додатне информације по овом питању могу се добити позивом на број: 065/632-684 (контакт особа: Жељко Поповић, виши стручни сарадник за спорт, породицу, омладину и невладин сектор).

Неблаговремени и непотпуни програмски приједлози и пратећа документација неће бити разматрани.