ODLUKA

ЈАВНА УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  ГАЦКО

Ул:Солунских добровољаца бр.2 Гацко:  89.240

ЈИБ  4401387650007

rgacko@teol.net

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

Direktni sporazum

 

Broj:      04/18

Datum: 22.01.2018 godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i Pravilnika o postupku  direktnog sporazuma JU IKC Gacko, direktorica JU IKC Gacko     u postupku javne nabavke  berhinger MX 882 Ultra Link pro spliter mikser   i dubl balansiranog kabla, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda ARTISTA broj 18-010-000119

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u  roku od 10 dana od dana  donošenja odluke o najpovoljnijem ponuđača.

 

 

Član 3.

 

Ova odluka objaviće se na veb-stranici  JU Informativno kulturni centar Gacko. shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:         04/18   od  10.01.2018 godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 230.00KM.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen ponuđačima:

  1. ARTIST, Banja Luka

 

 

– ukupan broj pristiglih ponuda 1.

– ponuda ARTISTA  bez PDV-a  je 230,93 KM

 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je  direktorica  JU IKC pravilno i   potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele  ponude.

Nesporno je da je izabrani ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor, u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke.

 

 

 

 

 

Dostavljeno:                                                                                              Direktorica

–  ARTIST                                                                                                  Bosiljka  Glušac

– u predmet

-sajt Radio  Gacko