Brojne aktivnosti Centra za socijalni rad u Gacku

Novčanu pomoć u Gacku prima 41 korisnik, potvrdio nam je Ranko Mastilović,direktor Centra za socijalni rad.Radi se o  iznosu od 125 maraka,što svakako nije velika suma,ali kada se uporedi sa najnižom penzijom u RS iznos nije ni zanemariv.

Kada je u pitanju drugo pravo iz socijalne zaštite-dodatak za tudju njegu i pomoć,uslovi za ostvarenje novčanog iznosa  dosta su pooštreni.Dodatak za pomenuto pravo zavisi od fukcionalnog stanja korisnika i nije vezan za imovinski cenzus.Komisiju, koja radi na terenu, čine defektolog, psiholog i doktor.

U ovoj godini dodatak su  ostvarila 174 korisnika.U 2017. godini imali smo tri korisnika manje, kaže Mastilović.Broj korisnika je neznatno veći u odnosu na prethodnu godinu, iako pristiže dosta novih zahtjeva, ali je broj smrtnosti veoma visok jer ovo pravo obuhvata lica koja boluju od izuzeto teških bolesti .Novčani iznos za prvu kategoriju je 166 KM, a drugu je znatno manji i iznosi 83 KM.

Mastilović kaže da je 11 lica sa područja naše opštine smješteno u centre za stare osobe kao i u centre za djecu sa posebnim potrebama što je pored prava iz socijalne zaštite bitna stavka u budžetu.Na godišnjem nivou za smještaj pomenutih lica izdvoji se preko 100 hiljada maraka,a po osobi mjesečno treba izdvojiti od 650-750 maraka.Različit je procenat u tome koliko opština učestvuje u plaćanju,ali u 60 odsto slučajeva sa opštinskog budžeta plati se cjelokupan iznos.

U Centru za socijalni rad u Gacku evidentirano je 36 lica po osnovu zdravstvenog osiguranja, a u prosjeku se mjesečno dodjeli 5 jednokratnih pomoći.U srodničku hraniteljsku porodicu smješteno je dvoje djece i dvije odrasle osobe.

Odlukom Vlade RS  31 korisnik ostvario je pravo na ličnu invalidninu.U pitanju su lica koja su u razvojnom periodu imali neke određene oblike trajnog invaliditeta.Ovo pravo važi do kraja godine, a iz republičkog budžeta isplaćivano im je po 100 KM.

Centar za socijalni rad bio je i inicijator jedne humanitarne  akcije.U saradnji sa opštinom , R i TE  ,velikim brojem privrednih subjekata , Udruženja građana  i pojedinaca završeni su radovi na kući u kojoj živi  dvoje djece smještene u hraniteljsku porodicu.Kuća je bila u veoma lošem stanju.Kako nam je potvrdio Mastilović, svi građevinski radovi su završeni, ostao je još dio unutrašnje adaptacije koja bi uskoro trebala biti završena.Iz  Centra zahvaljuju svim  preduzećima i pojedincima koji su na bilo koji način novcem, materijalom ili ličnim radom doprinijeli da se pomogne ovoj djeci.