Јавни оглас за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата

На основу члана 2.13 став (1) тaчка 8. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”  бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези сa чланом 69. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр.27/22), Општинска изборна комисија општине Гацко расписује:

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата

  1. Објављује се Јавни оглас за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата.
  1. Услови за именовање:

Општи услови:

1. Пријављени кандидат мора бити држављанин Босне и Херцеговине са правом гласа.

2. За контролора изборних резултата не може бити именовано лице обухваћено одредбом члана 2.3. Изборног закона БиХ:

1. које се не може кандидовати у смислу одредби чланова 1.6, 1.7 и 1.7а  Изборног закона БиХ;

2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције, (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора);

3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона;

4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти (на Општим изборима 2018. и Локалним изборима 2020. године); и

5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године рачунајући од дана правоснажности одлуке.

Посебни услови:

– да има најмање завршену средњу школу, односно IV. или V. степен стручне спреме;

– да има изборно искуство (односно рад на пословима контролора изборних резултата, рад на пословима супервизора изборних резултата, рад на пословима уноса изборних резултата и рад у бирачком одбору као предсједник или члан бирачког одбора).

  1. Потребна документација:

1.  Пријава на јавни оглас  (попуњен образац за пријаву кандидата за контролора изборних резултата),

2.  потврда о пребивалишту,

3.  Овјерена копија универзитетске дипломе/свједочанства о завршеном школовању,

4.  Рјешење/увјерење о изборном искуству.

  1. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објаве јавног огласа на огласној табли општине те на званичној интернет-страници Општине.

  • Орган за провођење поступка

Процедуру избора кандидата по јавном огласу проводи Општинска изборна комисија.

  • Остале информације

Општинска изборна комисија  ће након завршене процедуре по јавном огласу именовати контролоре изборних резултата (укупно 2) на период од 5 година. Именовани контролори изборних резултата, да би били ангажовани, дужни су проћи обуку, тестирање и сертификовање коју ће организирати и провести Централна изборна комисија Босне И Херцеговине. Изборна комисија ће сертификоване контролоре изборних резултата ангажовати приликом провођења избора, на пословима контроле изборних резултата за које послове је предвиђена накнада за контролора изборних резултата. Висину накнаде одређује Општинска изборна комисија.  Образац пријаве је саставни дио јавног огласа.

Пријаву на јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште Општинске изборне комисије са назнаком:

Општинска изборна комисија Гацко
Адреса: Немањина бр.5

„Пријава на јавни оглас за контролора изборних резултата – не отварати“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве Општинска изборна комисија неће узети у разматрање.

Обрасци за пријаве кандидата за контролоре изборних резултата могу се преузети у канцеларији Општинске изборне комисије.