Начелник општине Гацко објављује Јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама за предају приједлога пројеката које ће финансирати/суфинансирати општина Гацко у 2022. години.

Општина Гацко позива све организације цивилног друштва (ОЦД) /невладине организације (НВО) да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима и стратегијама општине Гацко, из следећих приоритетних области:

 1. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1.1 Пројекти подршке најугроженијим категоријама друштва

2. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

2.1 Пројекти који помажу унапређењу знања и вјештина у пољопривредној производњи

2.2 Пројекти који помажу унапређење квалитета живота у руралним срединама

3. ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

3.1 Пројекти који рјешавају питање дивљих депонија, управљање отпадом и подижу еколошку свијест становништва

4. КУЛТУРА

4.1 Побољшање квалитета и доступности културних садржаја за све категорије становништва кроз промоцију различитих видова културе и умјетности

4.2 Очување и промоција материјалног и нематеријалног културно-историјског наслеђа

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од минимално 3.000,00 КМ до максимално 15.000,00 КМ (конвертибилних марака), зависно од области за коју се аплицира.

 • За приоритетну област 2. износ средстава за одобрене пројекте ОЦД износиће од 3.000,00 – 10.000,00 КМ
 • За приоритетне области 1, 3. и 4. износ средстава за одобрене пројекте ОЦД износиће од 3.000,00 – 15.000,00 КМ

За наведене приоритетне области могу аплицирати само ОЦД које дјелују у домену наведених области.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од три до шест мјесеци.

Сви пројекти се морају реализовати до 31.12.2022.године.

ПРАВО УЧЕШЋА

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружења или фондације), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини и Републици Српској.

Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за аплицирање и критеријима за финансирање пројеката могу пронаћи у смјерницама за апликанте у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Документација за пријаву на јавни позив се може преузети од 02. јуна 2022.године, са Званичне интернет странице општине Гацко (www.gacko-rs.info).

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се такође наћи на интернет страници општине Гацко www.gacko-rs.info.

Информативни састанак са заинтересованим организацијама “Отворени дан”, биће организован 07. јуна 2022. године од 11,00 до 12,00 сати у сали Скупштине општине Гацко, Солунских добровољаца број 2, Општина Гацко. Потенцијални апликанти ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријима, итд.

Питања у вези са јавним позивом се могу поставити путем е-mail адресе sportiomladina.gacko@gmail.com са назнаком “За јавни позив”. Питања се могу постављати до 23. јуна 2022. године, а одговори ће бити достављени у писаној форми унутар три дана од примања питања.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА

Испуњена апликација (са комплетном захтјеваном документацијом) се мора доставити у два ( 2 ) примјерка, у једној штампаној форми и једној електронској копији –  (УСБ), у затвореној коверти, препоручено поштом или лично током радних дана (понедељак – петак) у периоду од 0730 до 1600 сати са назнаком: “За јавни позив организацијама цивилног друштва / невладиним организацијама„ на следећу адресу:

Општина Гацко

Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности

Шалтер број 1

Солунских добровољаца број 2

89240 Гацко, БиХ

Рок за предају апликација је 30. јун 2022. године до 1600 сати. Апликације достављене након наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански печет указује на датум слања прије званичног истека рока.

Спољашња страна коверте мора садржавати назив Јавног позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу апликанта, пуни назив пројекта и ријечи „Не отварати прије званичног отварања“.

О примљеној пошиљци у Општинској управи ће се водити уредна евиденција.

Административни трошкови не смију прелазити 20% Буџета пројекта.

Резултати јавног позива ће бити објављени на веб страници општине Гацко www.gacko-rs.info, као и на Огласној табли Општине.

Сет докумената потребних за Јавни позив се могу преузети на следећим линковима:

 1. ПРОЈЕКТНИ ПРИЈЕДЛОГ
 2. ПРЕГЛЕД БУЏЕТА-ПРОРАЧУНА
 3. МАТРИЦА ЛОГИЧКОГ ОКВИРА
 4. ПЛАН АКТИВНОСТИ И ПРОМОЦИЈА
 5. АДМИНИСТРАТИВНИ ПОДАТЦИ О АПЛИКАНТУ
 6. ФИНАНСИЈСКА ИДЕНТИФИКАЦИОНА ФОРМА
 7. ИЗЈАВА О ПОДОБНОСТИ
 8. ЛИСТА ЗА ПРОВЈЕРУ
 9. СМЈЕРНИЦЕ ЗА АПЛИКАНТЕ.