Одлука

ЈАВНА УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  ГАЦКО

Ул:Солунских добровољаца бр.2 Гацко:  89.240

Тел: 059 472 722;   факс  059 472 037;

ЈИБ  4401387650007

електронска пошта:rgacko@teol.net

                                            –ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ  ПОНУЂАЧА-

Број: 352/22

Датум: 09.12.2022.године

На основу члана 64.став 1.тачка (б) најнижа цијена  Закона о јавним набавкама

( „ Сл.гласник БиХ“  број  39/14) и препорука Комисије за јавну набавку  робе, лаптопа и студијских слушалица за потребе ЈУ ИКЦ Гацко  в.д.  директор        д о н о с и

                                                                              ОДЛУКУ

                                                 О избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата    се понуда TQNETA s.p. број 112-12/22  од.03.12.2022.године.

                                                                                Члан 2.

Ова Одлука ће се објавити на веб-страници Радио Гацка сходно члану 70.став(6)Закона о јавним набавкама БиХ.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71.Став(1) Закона о јавним набавкама  БиХ.

                                                       Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању јавне набавке робе  бр.352/22 од 30.11.2022.године.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума за  доставу понуда.

Процијењена вриједнoст набавке је  1.300,00 без ПДВ-а

Захтјев за понуду је прослијеђен понуђачима:

1. TQNET    Требиње

2.  Инфо центар   Требиње

3. CODE COPUTERS  Фоча

–  укупан број приспјелих понуда  1.

Комисија за јавну набавку  доставила је директору Записник о раду 07.12.2022.године са извјештајем о оцјени понуда  и препорука о избору најповољнијег понуђача  бр.352 /22 у поступку јавне набавке робе,  лаптопа и студијских слушалица (2ком) за  потребе ЈУ ИКЦ Гацко.

У поступку по извјештају о раду  је утврђено  да је Комисија за јавну набавку благовремено извршила отварање понуда  и оцјену приспјелих понуда  о чему је сачинила одговарајући Записник у којем је утврђено следеће:

  • Да је укупан  број пристиглих понуда  1
  •  Да је благовремено пристигла  1 понуда
  • Неблаговремено пристигло 0 понуда
  • Да је понуда  TQNET-а s.p. – прихватљива

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену  приспјелих понуда , сходно критеријумима тендереске докумнетације.

У поступку оцјене проведеног поступка в.д.  директор није нашао рaзлоге , неправилности нити  пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке. Увидом у документацију  неспорно је да је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду.

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најнижа цијена.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити приговор , у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке

Достављено:

– TQNET s.p.

– Инфо центар   Требиње

-CODE COPUTERS  Фоча

– у предмет

– сајт Радио Гацко

                                                                                                    в.д. директор

                                                                                                 Миљана Говедарица