– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

ЈАВНА УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  ГАЦКО

Ул:Солунских добровољаца бр.2 Гацко:  89.240

ЈИБ  4401387650007

rgacko@teol.net

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

Direktni sporazum

 

Broj:      290/18

Datum: 26.09.2018 godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i Pravilnika o postupku  direktnog sporazuma JU IKC Gacko, direktorica JU IKC Gacko     u postupku javne nabavke usluga : periodično mjerenje elektromagnetnog polja putem  ovlašćenog pravnog lica za radio predajnik lociran na  koti Jovanovo brdo, opštibna Gacko, geografskih kordinata 18.3416E,43.0848N.       d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda  Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske br:182/18

 

Član 2.

 

 

 

Član 3.

 

Ova odluka objaviće se na veb-stranici  JU Informativno kulturni centar Gacko. shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:         290/18   od 20 .09.2018 godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 200.00KM.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen ponuđačima:

  1. Institutu za zaštitu i ekologiju

 

 

– ukupan broj pristiglih ponuda 1.

– ponuda Instituta za zaštitu i ekologiju  bez PDV-a  je 200,00KM

 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je  direktorica  JU IKC pravilno i   potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelu  ponudu.

Nesporno je da je izabrani ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor, u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke.

 

 

 

 

 

Dostavljeno:                                                                                              Direktorica

Institut za zaštitu i ekologiju                                                             Bosiljka  Glušac

– u predmet

-sajt Radio  Gacko