Održana 21. redovna sjednica SO Gacko

Dvadeset prva redovna sjednica SO-e Gacko počela je usaglašavanjem predloženog dnevnog reda od 26 tačaka. Na prijedlog načelnika opštine Gacko Ognjena Milinkovića sa dnevnog reda su povučene tačke 17 i 19, Prijedlog Plana korišćenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2024. godini i Prijedlog Plana utroška sredstava po osnovu naknada od voda za 2024. godinu. Kako je obrazložio načelnik Milinković za pomenute tačke nije stigla saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Na prijedlog Načelnika opštine Gacko Ognjena Milinkovića dnevni red je dopunjen tačkom Prijedlog Odluke o upisnim područjima za učenike osnovne škole u opštini Gacko.

Odbornici skupštinske većine nisu prihvatili prijedlog odbornika PDP Radoice Antunovića da se sa dnevnog reda povuku tačke  5 i 6,  Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Industrijska zona – Gacko Jug“  i Prijedlog Odluke o uslovima i načinu prenosa prava svojine ispod tržišne vrijednosti ili bez naknade na nepokretnosti u svojini Opštine Gacko.

Zeleno svjetlo nisu dobili ni  prijedlozi  Kluba odbornika SDS da se u dnevni red uvrste 3 tačke a tiču se regulisanja saobraćaja u užem gradskom jezgru, radovima na Sportskoj dvorani i raskidu ugovora sa Antikorozijom, te prijedloga Zaključka za razrješenje načelnika opštinskog  Odjeljenja za inspekcijske poslove.

Odbornici su jednoglasno prihvatili prijedlog odbornika PDP Milana Gutovića da se u dnevni red  uvrsti tačka Odluka o dopunama Odluke o komunalnim taksama kojima bi se povećale opštinske takse za kladionice, banke, mikro-kreditne organizacije i benzinske pumpe, i to u vidu inicijative a naći će se na dnevnom redu na narednoj skupštinskoj sjednici.

Nakon petnaestominutne skupštinske pauze koju su zatražili odbornici SNSD izmijenjeni dnevni red je prihvaćen glasovima skupštinske većine. Nakon toga je jednoglasno usvojen Prijedlog Rezolucije o zaštiti i nepovredivosti prava Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave u RS te Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine opštine Gacko. Usvojen je takođe i Prijedlog Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju mjesnih zajednica, organizaciji i radu na području opštine Gacko kao i Odluka o upisnim područjima za učenike osnovne škole u opštini Gacko. Odlukom je definisano šest upisnih područja i precizirano je kom upisnom području pripadaju određena sela i naselja.

Glasovima odbornika pozicije usvojen je i prijedlog Odluke o pristupanju i izradi Regulacionog plana „Industrijska zona- Gacko jug“. Radi se o površini od 223,7 ha, na 5 km od Gacka, koja se proteže sa obje strane magistralnog puta Gacko – Bileća, nakon skretanja prema lokalitetu Košuta.

Načelnik Ognjen Milinković je rekao da se radi o pašnjaku druge klase koji je bio zabranjen za ispašu prije rata, kao i da neće dozvoliti sječu borove šume koja je na tom području.

Na zamjerku odbornika opozicije da je predloženi dokument bez obrazloženja i neusaglašen sa planovima više snage, predlagači- načelnik i resorno odjeljenje su rekli da se radi samo o inicijativi koja predhodi izradi Regulacionog plana i da će se u međuvremenu ispuniti svi uslovi.

Na insistiranje opozicije saznali smo da je inicijativa za pokretanje izrade plana potekla od preduzeća „SolarVin“ iz Banjaluke koje će praviti fotonaponsku elektranu u Gacku. Projekat je već gotov, uradio ga je Centar za projektovanje i konsalting CPK iz Banjaluke. Radi se o elektrani koja će zauzimati površinu od 203 hektara.

Tačka koja je usledila- Prijedlog odluke o uslovima i načinu prenosa prava svojine ispod tržišne vrijednosti ili bez naknade na nepokretnostima u svojini Opštine Gacko dobila je mnogo veću podršku. Za je glasalo 16 odbornika. Uz jedan uzdržan, protiv je bio samo odbornik Antunović.

Kako je predviđeno odlukom, investitoru koji u opštinu Gacko uloži najmanje 5 miliona maraka i zaposli najmanje 30 radnika opština je spremna da pokloni ili po minimalnoj ceni proda zemlju ili nepokretnosti u svom vlasništvu.

Prvi put u ovom sazivu, lokalnom parlamentu se obratio narodni poslanik Vukota Govedarica koji je rekao da prema njegovom saznanju postoje već dva urađena idejna rešenja za solarne elektrane na području opštine Gacko snage 140 megavata.

Istakao je da problem može da nastane oko vlasništva nad imovinom imajući na umu procese koji se trenutno vode u Ustavnom sudu BiH koji entitetima i lokalnim zajednicama osporava pravo nad imovinom. Upozorio je da bi to moglo odvratiti investitore kao i da bi potpisnici dokumenta mogli da budu pozvani na odgovornost.

Načelnik opštine je rekao da bi bio srećan da investitori dođu makar ga zbog toga pozivali na odgovornost.

Prijedlog ove odluke nisu podržali samo odbornici PDP-a, protiv je bio Radoica Antunović koji je rekao da odluka treba da bude fleksibilnije i da definiše odnos broja radnika i površine zemljišta kao i da odlukom nije predviđen pravilnik koji bi jasno definisao kome i pod kojim se uslovima ovakav ustupak daje. Smatra da treba investirati, ali ne na štetu lokalnog stanovništva.

Predsjednik Skupštine Rajko Papović je mišljenja da se na sjednici usvaja odluka o stvaranju pravnog okvira za prenošenje imovine i nakon glasanja proglasio pauzu od sat vremena.

Skupštinska većina izglasala  je i Odluku o dodjeli na korišćenje dijela stambeno-poslovnog objekta (poznatog kao Odisej) i okolnog zemljišta Vatrogasno-spasilačkoj jedinici, uprkos protivljenju opozicije, koja je naglasila da će ovakva prenamjena iziskivati i dodatne troškove montaže demontažnih garaža, ali i plaćanje putnih troškova vatrogascima. Nekada je namjera bila da se ovdje sagradi Starački dom.

Jednoglasno su usvojeni prijedlozi Odluke i Programa o subvencionisanju dijela troškova usluga vodosnabdijevanja za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Opozicija je bila uzdržana po pitanju Odluke o naplati neizmirenih potraživanja Vodovoda od pravnih lica čiji je osnivač Opština Gacko, jer postoji sumnja da će se tako opteretiti opštinski budžet. Cilj je solventnost „Vodovoda“ kako bi mogao aplicirati za sredstva od UNDP-a, rekao je predsjednik SO Rajko Papović i pritom negirao sumnje opozicije da će ovakvim procesom dovođenja Vodovoda na samostalno funkcionisanje po evropskim standardima, samo doći do povećanja cijena vode za građane.

Uslijedilo je usvajanje Izvještaja o implementaciji Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga JP Vodovod za 2023. Izvještaj o radu SO Gacko za proteklu godinu nije izazvao veću diskusiju.  Potom je usvojen i Izvještaja o radu brojnih skupštinskih komisija, odbora i savjeta, kao i Odbora za žalbe za 2023.god.

Nije usvojena jedino Informacija o radu Savjeta mjesnih zajednica, jer su samo 2 odbornika bila za usvajanje, dok je njih 16 bilo uzdržano.

Usvojeni su prijedlozi Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina, Plana utroška sredstava po osnovu naknada od voda i Programa uređenja gradskog građevinsko zemljišta za 2024. godinu.

Skupštinska većina imenovala je dosadašnjeg vršioca dužnosti Miljanu Govedaricu za direktora IKC- Radio Gacka na mandat od 4 godine. Dužnosti je razriješen Ljubomir Beštić kao v.d. člana Odbora za žalbe Opštine Gacko, a izabrana Aleksandra Ćeranić. Usvajanjem odluka iz imovinsko-pravnih odnosa i odborničkim pitanjima završeno je 21. redovno skupštinsko zasjedanje.