Održana 7. redovna sjednica SO Gacko

Sedma redovna sjednica SO-e Gacko počela je u 10 časova , kako je i planirano, u prisustvu svih 19 odbornika, pred kojima se našao dnevni red od 18 tačaka.

Ipak, na usvajanje dnevnog reda je potrošeno više od 60 minuta jer su odbornici opozicije  predložili da se uvrsti i Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Gacko za 2016 godinu, što nakon glasanja nije prihvaćeno.

Odbornici opozicije su na početku skupštinskog zasjedanja zamjerili i zbog čega se  neke od skupštinskih odluka ne sprovode  u praksi, zašto nije formirano radno tijelo  koje će stručno pomoći Domu zdravlja  da izađe iz finansijske krize, zbog čega nije zakazana tematska sjednica o radu RiTE Gacko sa posebnim osvrtom na ekologiju i zbog čega  na dnevnom redu skupštine  nema Informacije o planu kapitalnih investicija u opštini Gacko i sl.

Nakon objašnjenja načelnika Milana Radmilovića da je Izvještaj glavne  revizorske službe dostupan i na sajtu Službe za reviziju Javnog sektora kao i  Opštine Gacko i činjenice da je dnevni red za ovo skupštinsko zasjedanje usaglašen na Kolegiju , većinom glasova, predloženi dnevni red je usvojen.

Značajnu pažnju odbornici su poklonili  Planu mjera  za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih u Izvještaju  o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja opštine Gacko za 2016 godinu. S ciljem da se  sprovedu  sve neophodne  radnje na otklanjanju nedostataka, načelnik opštine je predložio Plan mjera kojim zadužuje  rukovodioce i neposredne izvršioce da u predviđenim  rokovima   otklone  nedostatke uočene tokom provedene finansijske revizije. Svrha preduzetih mjera i aktivnosti je da se intenzivira javna odgovornost  rukovodstva i zaposlenih u pružanju javnih usluga i očuvanju dobara  u opštoj upotrebi.

Odbornike opozicije je zanimalo da li će zbog  uočenih nepravilnosti u radu biti personalnih promjena u opštinskoj administraciji. I ono što je  začuđujuće,  naročito  su naglasili  da je neophodno sačiniti program razvoja i finansiranja sporta kao i formiranja  sportskog Saveza. Izuzetak su  odbornik DNS Dragan Drašković  kojeg je više interesovao plan kapitalnih investicija  i Desko Mastilović  koji se zanimao za budžetski suficit.

Nakon završne riječi načelnika Radmilovića da niti jedna marka u budžetu  opštine Gacko nije nenamjenski potrošena i ova tačka dnevnog reda je usvojena sa 10 glasova odbornika  pozicije dok je 9 odbornika opozicije bilo uzdržano.

Uslijedila je potom polučasovna pauza.

Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana Lazarići 1, uz izlaganje načelnika za prostorno planiranje i civilnu zaštitu Alekse Zelenovića, dobio je jednoglasnu podršku svih prisutnih odbornika. Zelenović je istakao da je ovaj plan mali, ali jako bitan za budući razvoj grada i da već ima zainteresovanih investitora kojima treba obezbjediti povoljne uslove za građenje.

Posebnu pažnju odbornika, kako se i očekivalo, privukla je četvrta tačka dnevnog reda –  Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Gacko i utrošku sredstava budžetske rezerve  za period januar-juni 2017. Odbornika opozicije Vasilija Lažetića zanimalo je zašto padaju prihodi u budžetu na šta mu je načelnik za privredu ,finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović odgovorio da se zaduženost Republike Srpske reflektuje i na lokalne zajednice.

Desko Mastilović je istakao da novca ima ali da on nije iskorišten na pravi način, dok su Dragan Drašković i Siniša Šuković zabrinuti za redovnost isplata budžetskim korisnicima  u narednom periodu.

Sa 10 glasova „za“ i 9 „protiv“ usvojena je i ova tačka dnevnog reda.

Pred odbornicima se našao i Prijedlog odluke o otpisu novčanih potraživanja,a opoziciju je zanimalo da li su preduzete sve pravne radnje da do toga ne dođe na šta je načelnik za privredu odgovorio potvrdno, ali su potraživanja jednostavno nenaplativa.

Više od sat vremena skupština se bavila Informacijom o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti u saobraćaju u prošloj i prvoj polovini ove godine.Na samu informaciju nije bilo prigovora i ona je dobila jednoglasnu podršku, ali se u okviru ove tačke dnevnog reda raspravljalo i o pitanju pasa lutalica kojih je sve više na ulicama grada,zatim divljim deponijama ,držanju domaćih životinja u pojedinim gradskim zonama kao i o neadekvatnoj prodaji robe na ulici i trotoarima na području pijace u Gacku.

Klub odbornika SNSD-a zahtjevao je da se o ovim  problemima i njihovom rješavanju u roku od mjesec dana skupština izjasni u formi  Prijedloga zaključaka, koji ipak nije dobio potrebnu većinu.

Psi lutalice, kao jedan od većih problema trenutno u gradu, pozicija planira riješiti tako što će angažovati određene firme, koje se bave zbrinjavanjem lutalica i to u najkraćem mogućem roku a najavljuju i više angažovanje komunalne policije u rješavanju ovog i ostalih gorepomenutih  problema.

Na dnevnom redu našao se i Izvještaj o radu Dječijeg vrtića sa finansijskim planom za tekuću školsku godinu koji je dobio potrebnu podršku ,a kada je u pitanju Izvještaj u oblasti osnovnog obrazovanja na području naše opštine nije nedostajalo diskusija,prijedloga i sugestija.

Direktor oš „Sveti Sava“ u Gacku akcenat je stavio na probleme škole u Avtovcu. Zamjenik načelnika Radoica Antunović je rekao da je u budžetu ostalo još oko 50 hiljada maraka koje su operativne za projekte rekonstrukcije.

Aleksandar Purović,  direktor SŠC  je naglasio da im je cilj da, kao i pre četiri godine, izdvajanje iz budžeta za srednju školu bude 85 hiljada maraka. Iznijet je i frapantan podatak da se za sedam godina u ovoj ustanovi broj učenika smanjio za 150.

Odbornici su usvojili Plan utroška sredstava po osnovu naknada od voda. Odlučeno je da se 100 hiljada maraka, koje će se sliti po ovom osnovu, iskoriste za rekonstrukciju i sanaciju vodovodne mreže, izgradnju kanala za odvodnjavanje i čišćenje dijela korita Mušnice.

Odbornici su se, u nastavku zasjedanja bavili razrešenjima i imenovanjima.

Za Načelnika službe za zajedničke poslove jednoglasno je izabran Neđeljko Rulj, dok su ostala imenovanja usvojena uz protivljenje opozicije. Nakon provedenog konkursa  razriješeni su dosadašnji i imenovani novi članovi Upravnih odbora kao i direktori javnih ustanova u opštini.

Izuzev Dječijeg Vrtića na čijem čelu će u naredne četiri godine biti Jelena Gutović, ostale ustanove će voditi dosadašnji direktori. Direktorica Doma zdravlja će i dalje biti Vera Tepavčević, Informativno-kulturnog centra Bosiljka Glušac, Kulturno-sportskog centra Anđelka Boljanović, a  Turističke organizacije Radovan Okiljević.

Na kraju je riješeno i nekoliko pitanja iz domena imovinsko-pravnih odnosa, a postavljeno je i jedno odborničko pitanje. Naime, klub odbornika SNSD-a je zatražio informaciju o tome koliko je opština Gacko uplatila na račun BN TV od 2015. godine do danas.

Time je sedma redovna sjednica SO Gacko nakon više od sedam časova zasjedanja završena.