Trinaesta redovna sjednica SO Gacko

Trinaesta redovna sjednica SO-e Gacko počela je juče u 10 časova a pred odbornicima,na dnevnom redu,našlo se 17 tačaka.

Na samom početku,nakon što je uvažena primjedba Siniše Šukovića da Zapisnik sa 12.redovne sjednice nije oslikao dešavanja po nekim pitanjima,misleći prvenstveno na to da su odbornici SNSD-a i DNS-a podnijeli ostavke na članstvo u svim Radnim tijelima SO Gacko,Zapisnik je usvojen.

Informacija o realizaciji Plana mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih u Izvještaju Glavne  službe za reviziju javnog sektora  o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja  Opštine Gacko za period 1.1.-31.12.2016.godine prihvaćena  je sa 10 glasova ,dok je 7 odbornika opozicije bilo protiv ove informacije jer, kako su uglavnom isticali u svojim diskusijama, ne postoji  kontrolni paket mjera kao ni sankcija za  menadžment opštine Gacko  ukoliko ne realizuju i ne provedu preporuke Glavne službe za reviziju.

Na dnevnom redu našao se i Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2017.godinu i prihvaćen je glasovima vladajuće koalicije.

Posebnu pažnju odbornika izazvala je četvrta tačka dnevnog reda Izvještaj komisije o stanju životne sredine ,prirodnog i kulturnog nasleđa na području opštine Gacko sa Prijedlogom mjera ,u cilju poboljšanja kvaliteta zaštite.

Uvodnu riječ dao je predsjednik Komisije Dejan Bjeloglav, nakon čega su se odbornici složili da se radi o detaljnom i dobro urađenom izvještaju te ga jednoglasno prihvatili s tim da su odbornici opozicije izašli sa Prijedlogom zaključka da se do decembarskog zasjedanja nadležno opštinsko odjeljenje obaveže da će dostaviti informaciju o stanju u ovoj oblasti kao i o urađenim i realizovanim mjerama.Ovaj Prijedlog takođe je jednoglasno usvojen.

U nastavku rada odbornici su razmatrali i Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2018 godinu .Odbornici opozicije su imali primjedbu na to što su navedeni planirani radovi i sredstva, ali ne i rokovi i do koje se faze došlo kada su pojedine aktivnosti u pitanju.

Aleksa Zelenović, načelnik odjeljenja za prostorno planiranje i civilnu zaštitu dao je infomacije o tome šta se konkretno do sada uradilo, u kojoj su fazi pojedini projekti, te koliko vremena treba do njihove realizacije.

Ukupna planirana sredstva za infrastrukturu po rebalansu budžeta za 2018.godinu su 2 miliona 760 hiljada.Iz kreditnog zaduženja izdvojiće se 2 miliona 234 hiljade, 230 hiljada su budžetska sredstva, iz prihoda od posebnih namjena za vode izdvojiće se 106 hiljada,a iz sredstava ostvarenih po osnovu zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu električne  energije, biće potrošeno 190 hiljada maraka.

Ovaj Program je dobio skupštinsku većinu i usvojen je sa 10 glasova za i 6 protiv.

I Izvještaj o radu J.P. „Vodovod“ A.D. Gacko dobio je potrebnu većinu na 13. redovnoj sjednici SO Gacko.Goran Lučić, direktor preduzeća, stanje u ovom kolektivu ocjenio je kao dosta teško,ali ako se u narednom periodu realizuju radovi koji su već dogovoreni sa osnivačem – Opštinom Gacko, po njegovim riječima, situacija će biti mnogo bolja.

Odbornici su usvojili zaključak da svi prihodi od posebnih namjena za vode u 2018. godini u iznosu od 106 hiljada maraka budu usmjerena u radove čiji će izvođač biti preduzeće Vodovod.

Odbornici opozicije pokrenuli su i inicijativu o novom načini naplate vode u stambenim zgradama, za što je potrebno donijeti  odgovarajuću opštinsku odluku tj. postojeću korigovati.

Primjedbe opozicije kada je u pitanju Izvještaj o radu JP „Komus“ ticale su se kako finansijskog dijela i neispunjavanja prava radnika iz Kolektivnog ugovora, tako i na samu čistoću grada, pitanje stanja  javne deponije ,te uvođenje podzemnih kontejnera.

Aleksandar Maljević, V.D.direktor Komusa istakao je da  sredstava za podzemne kontejnere nema, da se gradske ulice peru po planu i kada dozvoljavaju vremenski uslovi i da je postojeća deponija privremeno rješenje do izgradnje regionalne deponije.I ovaj Izvještaj o radu usvojen je glasovima odbornika pozicije.

Direktor Komusa iznio je i inicijativu o novom načinu plaćanja usluga za odvoz smeća po kome bi se cjena formirala po broju članova, a ne kvadratnih metara prostora koji posjeduje jedno domaćinstvo.

Bez većih diskusija u petak su usvojeni Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2017.godinu,te Informacija o stanju lokalnih puteva i ulica i drugih javnih objekta od značaja za opštinu Gacko za prošlu godinu.Ni informacija o zaštiti stočnog fonda opštine Gacko za 2017. godinu,kao i Izvještaj o radu Opšte zemljoradničke zadruge „Gacko“ nisu izazvali burnije rasprave i dobili su potrebnu većinu prilikom usvajanja.

Zeleno svjetlo dobile su  i Informacija o broju nezaposlenih lica po kvalifikacionoj strukturi u našoj opštini kao i Izvještaj o radu Opštinske organizacije  Crvenog krsta za prošlu godinu .

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog odluke o ustanovljavanju opštinskih nagrada i priznanja,zatim Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Gacko kao i Imovinsko-pravni odnosi i Odbornička pitanja kojima je po ustaljenoj praksi  i završeno ovo skupštinsko zasjedanje a naredno je najavljeno nakon oktobarskih izbora.