Одлука

ЈАВНА УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  ГАЦКО

Ул:Солунских добровољаца бр.2 Гацко:  89.240

Тел: 059 472 722;   факс  059 472 037;

ЈИБ  4401387650007

електронска пошта:rgacko@teol.net

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

– ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ –

Број:  280 /21

Датум: 08.07.2021. године

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14),  члана 28. Статута  ЈУ Информативно културни центар Гацко,Одлуке Управног одбора бр.156/21. и Правилника  о поступку  директног споразума   ЈУ ИКЦ Гацко , директор  доноси

О Д Л У К У

о покретању поступка набавке роба

Набавка: канцеларијског материјала

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке робе: Набавка канцеларијског материјала Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-) је 300,00КМ   словима:

( тристотинеКМ).

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су средства у  буџету  ЈУ  ИКЦ Гацко.

Јавна набавка ће се спровести путем директног споразума.

Поступак  јавне набавке спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама, и интерним актима.

Евиденциони број јавне набавке: 280 /21

Члан 2.

Истраживање тржишта, писмени захтјев – приједлог цијена сачиниће директор.

Члан 3.

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 4.

Отварање и оцјену  понуда  спровешће  Комисија коју именује директор.

Члан 5.

Саставни дио ове одлуке је захтјев  за понуду  број: 280 /21  године.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

При доношењу Одлуке, директор се посебно руководио чињеницом да је предложена набавка планирана Планом набавки за 2021 годину, да је реално процијењена њена вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату, предложена одговарајућа врста поступка.

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

                                                                                                            Директор  в.д.

                                                                                                          Алексије Гргур

Достављено:

-архив

-сајт Радио Гацка