Povećan broj korisnika za tuđu njegu i pomoć

Novčanu pomoć u Gacku prima 44  korisnika, potvrdio nam je Ranko Mastilović, direktor Centra za socijalni rad. Radi se o iznosu od 125 maraka, što svakako nije velika suma, ali kada se uporedi sa najnižom penzijom u RS iznos nije ni zanemarljiv.

Kada je u pitanju drugo pravo iz socijalne zastite-dodatak za tudju njegu i pomoć, uslovi za ostvarenje novčanog iznosa dosta su pooštreni. Dodatak za pomenuto pravo zavisi od funkcionalnog stanja korisnika i nije vezan za imovinski cenzus. Komisiju, koja radi na terenu, čine defektolog, psiholog i doktor.

U prošloj godini dodatak je ostvario 171 korisnik. U 2016 godini imali smo 161 lice, kaže Mastilovic. Broj korisnika je nešto veći u odnosu na godinu prije iako  je procenat smrtnosti veoma visok i obuhvata lica  koja boluju od izuzetno teških bolesti. Novčani iznos za prvu kategoriju je 167, 20 KM, a drugu je znatno manji i iznosi 83, 60 KM.

Mastilovic kaže da je 12  lica sa područja naše opštine smješteno u Centre za stare osobe kao i u Domove za djecu sa posebnim potrebama što je pored prava iz socijalne zastite bitna stavka u budžetu. Na godišnjem nivou za smještaj pomenutih lica izdvoji se preko 1oo hiljada maraka, a po osobi mjesečno treba izdvojiti od 650-750 maraka. Različit je procenat u tome koliko opština ucestvuje u plaćanju, ali u 60 odsto slučajeva sa opštinskog budžeta plati se cjelokupan iznos.

I na kraju recimo da su u protekloj godini  imali 18 predmeta u vezi sa uređivanjem porodičnih odnosa i 3 mirenja kada su u pitanju bračno-razvodne parnice.