Usvojen Budžet opštine Gacko za 2019.

Šesnaestoj redovnoj sjedici  SO-e Gacko prisustvovalo je svih 19 odbornika a da neće biti saglasnosti stavova skupštinske većine i opozicije bilo je jasno već pri usvajanju dnevnog reda kada su  za prihvatanje predloženog dnevnog reda od 15 tačaka glasali  samo odbornici pozicije.

Sa 10 glasova „za“ i  9 „protiv“ prihvaćen je i Program o izmjenama i dopunama Programa  korišćenja  sradstava ostvarenih po osnovu Zakona o naknadama za korišćenje  prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za 2018. godinu. Ovim Programom se reguliše korišćenje sredstava koje opština Gacko ostvaruje u budžetskoj 2018. godini po osnovu Zakona o koncesijama i sredstava prikupljenih od povrata plasiranih kredita.

Naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije tzv „rudarska renta“ je planirana u iznosu od 6 miliona 50 hiljada KM a sredstva od povarata plasiranih kredita  150 hiljada maraka.

Zeleno svjetlo je dobio i Prijedlog rebalansa budžeta  opštine Gacko za 2018. godinu zahvaljujući glasovima skupštinske većine. Protiv usvajanja rebalansa budžeta  bili su odbornici opozicije.  U  uvodnom izlaganju načelnik za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan  Papović je istakao da je na ovaj dokument saglasnost  dalo Ministarstvo finansija RS. Prijedlogom rebalansa je izvršeno usklađivanje budžetskih sredstava i izdataka i povećani su za  1 milion 819 hiljada 678 maraka  i  rebalansirani budžet za 2018. godinu iznose 14 miliona 19 hiljada 487 maraka.  Najznačajniju stavku predstavljaju tekući rashodi i iznose  8 miliona 462 hiljde maraka.

Usvojena je  i Odluka o izvršenju Rebalansa budžeta opštine Gacko za 2018. godinu. Potom je uslijedila polučasova  pauza.

U nastavku rada skupštine odbornici su razmatrali predloženi Program korišćenja sredstava koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata ostvarenih po osnovu Zakona o koncesijama za 2019. Predviđa se da će se po ovom osnovu u opštinsku kasu sliti oko 4,9 miliona. Sredstva će, između ostalog, biti usmjerena i na finansiranje rada sportskih klubova, kulturno-umjetničkih društava, stipendiranja studenata, kao i za usluge održavanje javnih površina i zaštite životne sredine.

Opozicija je imala niz zamjerki na raspodjelu ovih sredstava, prije svega da na primarne infrastrukturne projekte otpada neznatan dio ukupnog iznosa. Zatražili su i stručno mišljenje sekretara opštine o usklađenosti predloženog programa sa zakonom. Odgovor koji je usledio je da je po ovom pitanju jedino relevantno mišljenje Ministarstva finansija koje je već dalo saglasnost na predloženi dokument. I ova tačka je usvojena sa 10 glasova za i 9 protiv.

Troškovi čišćenja i održavanja grada u narednoj godini će iznositi oko 330 hiljada. Toliko je, naime, predviđeno za zajedničku komunalnu potrošnju. Ako se tome doda i održavanje javne rasvjete koje će koštati 36 hiljada, ukupni troškovi će biti 366 hiljada maraka. Opozicija je ocijenila da je predloženi dokument štur i sa manjkavostima. Zamjerili su da nije obuhvatio problem zoo higijene, vertikalnu i horizontalnu signalizaciju kao i situaciju u preduzeću Komus. I ova tačka je usvojena glasovima skupštinske većine.

Na isti način je usvojen i Budžet za 2019. godinu u iznosu od 12,1 milion KM što je za oko 2% više u odnosu na prethodnu godinu. Od toga, na poreske prihode otpada 4,5 miliona, a na neporeske 5,4 miliona maraka. Značajna stavka je i suficit od 1,8 miliona koji se odnosi na kreditna zaduženja.

Zamjerke opozicije su se kretale od ocjene da i ovaj budžet sliči prethodnom do toga da je na sceni kontinuitet u budžetskoj politici koja je idealna na papiru, ali katastrofalna u stvarnosti.

Opozicija je uložila i 20 amandmana koji formalno nisu usvojeni, ali, prema rečima Dragana Papovića, načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti, ni suštinski odbijeni. Budući da se većina amandmana odnosi na kapitalne investicije, prijedlozi će biti tretirani kada se na nekoj od narednih sjednica bude razmatrao program kapitalnih ulaganja, pojasnio je on.

Bez značajnijih rasprava usvojeni su i Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta opštine Gacko za narednu godinu kao i Prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na području naše opštine po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretnosti u 2019.

Voljom skupštinske većine zeleno svjetlo dobio je i Prijedlog odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti u narednoj godini i Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Gacko za 2019.

Glasovima svih prisutnih odbornika usvojen je Izvještaj o radu za 2017. Pravobranilaštva RS,sjedište zamjenika Trebinje.

Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar 1“ usvojen je sa 13 glasova „za“ a na dnevnom redu našli su se  još i Imovinsko-pravni odnosi kao i Odbornička pitanja.