Odluka

Javna Ustanova Informativno kulturni centar Gacko

Solunskih dobrovoljaca br. Gacko  89.240  Gacko

tel: 059 472 722;  fax  059 472 037;

JIB   4401387650007

rgacko@teol.net

 

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

Direktni sporazum

Broj:      79/19

Datum: 20.03.2019 godine

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i Pravilnika o postupku  direktnog sporazuma JU IKC Gacko, direktor  JU IKC Gacko  u postupku javne nabavke   usluga  web  prezentacije  Radio  Gacka    d o n o s i

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se ponuda UG“Blockchain „Gacko br.1/19 Zakup domena  www.radiogacko.com i hosting paketa za period  od 01.04.2019  godine do 01.04.2020  godine

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču 7 dana nakon donošenja ove  odluke.

                                                                                 Član3.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici  JU Informativno kulturni centar Gacko. shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.  

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:         79/19   od 12.03.2019 godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1300.00KM.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen ponuđačima:

1.  UG“Blockchain „Gacko

– ukupan broj pristiglih ponuda 1.

– UG“Blockchain „Gacko

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je  direktor  JU IKC pravilno i   potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele  ponude.

Nesporno je da je izabrani ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor, u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke.

 Dostavljeno:

– UG“Blockchain „Gacko

– u predmet

-sajt Radio  Gacko

                                                                       Direktor

                                                                         Bosiljka   Glušac