Odluka o pokretanju javne nabavke -Postupak direktnog sporazuma-

 

Javna ustanova Informativno kulturni centar Gacko

Ul. Solunskih dobrovoljaca br: 2 Gacko:  89.240

tel: 059 472 722;  fax  059 472 037;

JIB  4401387650007

Elektronska pošta:rgacko@teol.net

 

 

 

 

Odluka o pokretanju javne nabavke

-Postupak direktnog sporazuma

 

 

 

Broj:290 /18

Datum:.24.09.2018 godine

 

Na osnovu člana 18.stav1.i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine(„Sl.glasnik  BiH“ broj 39/14), člana 25.Statuta JU Informativno kulturni centar Gacko, Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU IKC Gacko  i Rješenja  Republicke uprave  za inspekcijeske poslove  br.24.110/510-267-84-2/18  direktor

d o n o s i

 

 

 

 

O D L U K U

                                                         O pokretanju  postupka nabavke  usluga

 

 

 

Član  1.

 

Pokreće se postupak javne nabavke  usluga : periodično mjerenje elektromagnetnog polja putem ovlašćenog pravnog lica za radio predajnik lociran na  koti Jovanovo brdo, opština Gacko, geografskih kordinata 18.3416E,43.0848N.

 

Za sprovođenje javne nabavke  obezbijeđena su sredstva u budžetu JU Informativno kulturni centar Gacko.

Javna nabavka će se sprovesti  putem direktnog sporazuma.

Postupak nabavke  sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  i internim aktima.

Evidencioni broj nabavke: 289 /18

Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev –prijedlog cijena  sačiniće direktorica.

 

Član.2

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

 

 

Član 3.

 

Otvaranje i ocjenu ponuda  sprovešće direktorica.

 

Član 4.

 

Sastavni dio ove odluke je zahtjev za ponudu: 289 / 2018  godine

 

 

Član  5.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na sajtu  Radio Gacka.

 

 

Obrazloženje

 

Pri donošenju Odluke, direktorica  JU IKC Gacko  se rukovodila činjenicom da je predložena nabavka   naložena Rješenjem   Republicke uprave  za inspekcijske poslove  br.24.110/510-267-84-2/18

, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu  250.00 te da su  obezbijeđena sredstva za isplatu i predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1.ove odluke.

 

 

 

 

Direktorica

Dostaviti:

-u predmet                                                                                          —————————–

-sajt  Radio  Gacka

Bosiljka   Glušac