Одлука

                                            –ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ  ПОНУЂАЧА-

Број:280/21

Датум: 21.07. 2021  

На основу члана 64.став 1.тачка (б) најнижа цијена  Закона о јавним набавкама

 ( „ Сл.гласник БиХ“  број  39/14) и препорука Комисије за јавну  набавку канцеларијског материјала  за потребе ЈУ Информативно културни центар Гацко  у 2021 –ој години  директор         д о н о с и

                                                                              ОДЛУКУ

                                                 О избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата    се понуда ЈП Завода за уџбенике и наставна средства  Источно Сарајево  АД Пословни центар Требиње Књижара Гацко од 13.07.2021.године.

                                                                                Члан 2.

Ова Одлука ће се објавити на веб-страници Радио Гацка сходно члану 70.став(6)Закона о јавним набавкама БиХ.Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71.Став(1) Закона о јавним набавкама  БиХ.

                                                                   Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању јавне набавке  роба бр.280/21 08.07.2021.године.

Јавна набавка је проведена путем директног споразума за  доставу понуда.

Процијењена вриједност набавке је 300,00КМ без ПДВ-а

Захтјев за понуду је прослијеђен понуђачима:

1. ЈП Завода за уџбенике и наставна средства  Источно Сарајево  АД Пословни центар Требиње Књижара Гацко

–  укупан број приспјелих понуда  1.

Комисија за јавну набавку  доставила је директору Записник о раду  16.07.2921.             године са извјештајем о оцјени понуда  и препорука о избору најповољнијег понуђача  у поступку јавне набавке канцеларијског материјала  за потребе ЈУ Информативно културни центар Гацко  у 2021 –ој години. У поступку по извјештају о раду  је утврђено  да је Комисија за јавну набавку благовремено извршила отварање понуда  и оцјену приспјелих понуда  о чему је сачинила одговарајући Записник у којем је утврђено следеће:

  • Да је укупан  број пристиглих понуда  1
  •  Да је благовремено пристигла  1 понуда
  • Неблаговремено пристигло 0 понуда
  • Да је понуда- ЈП Завода за уџбенике и наставна средства  Источно Сарајево АД Пословни центар Требиње Књижара Гацко прихватљива

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену  приспјелих понуда , сходно критеријумима тендереске докумнетације.

У поступку оцјене проведеног поступка  директор није нашао разлоге , неправилности нити  пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке. Увидом у документацију неспорно је да је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду.

Изабрани понуђач је прихваћен  примјењујући критериј најнижа цијена.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити приговор,у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке

                                                                                                                Директор в.д.

                                                                                                               Алексије  Гргур

Достављено:

– ЈП Завод за уџбенике и наставна средства ИСточно Сарајево АД Пословни центар Требиње    Књижара Гацко

-у предмет

-сајт Радио Гацко