Odluka

Javna Ustanova Informativno kulturni centar Gacko

Solunskih dobrovoljaca br. Gacko  89.240  Gacko

JIB   4401387650007

rgacko@teol.net

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

Direktni sporazum

 

Broj:      372/18

Datum:24.12.2018 godine

 

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i Pravilnika o postupku  direktnog sporazuma JU IKC Gacko, direktorica JU IKC Gacko     u postupku javne nabavke  kancelariskog materijala  za 2019  godinu d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvata se ponuda JP“Zavod za udžbenike i nastavna sredstva „AD Knjižara  Gacko

 

 

 

Član 2.

 

Ova odluka objaviće se na veb-stranici  JU Informativno kulturni centar Gacko. shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:         372/18   od  18.12.2018 godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 316.00KM.

 

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen ponuđačima:

  1. JP“Zavod za udžbenike i nastavna sredstva „AD Knjižara Gacko

 

 

– ukupan broj pristiglih ponuda 1.

– JP“Zavod za udžbenike i nastavna sredstva „AD Knjižara  Gacko

 

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je  direktorica  JU IKC pravilno i   potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele  ponude.

Nesporno je da je izabrani ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor, u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke.

 

 

Dostavljeno:

-JP“Zavod za udžbenike i nastavna sredstva „AD Knjižara Gacko

– u predmet

-sajt Radio  Gacko

 

 

 

 

 

Direktorica

Bosiljka   Glušac