Odluka

Javna ustanova Informativno kulturni centar Gacko

Ul. Solunskih dobrovoljaca br: 2 Gacko:  89.240

tel: 059 472 722;  fax  059 472 037;

JIB  4401387650007

Elektronska pošta:rgacko@teol.net

Odluka o pokretanju javne nabavke

-Postupak direktnog sporazuma

Broj:79 /19

Datum:12.03.2019 godine

Na osnovu člana 18.stav1.i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine(„Sl.glasnik  BiH“ broj 39/14), člana 25.Statuta JU Informativno kulturni centar Gacko, Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU IKC Gacko  i Odluke  Upravnog odbora JU IKC Gacko br .60/19,  direktor  donosi

                                                                                O D L U K U

                                                            O pokretanju  postupka nabavke usluga

                                                                  Web prezentacije  Radio Gacka    

Član  1.

Odobrava  se pokretanje postupka javne nabavke  usluga  web prezentacije  Radio Gacka    

Javna nabavka će se sprovesti  putem direktnog sporazuma.

Postupak nabavke  sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  i internim aktima.

Evidencioni broj nabavke: 79/19

Nabavka pomenute usluge nije  planirana budžetom pa će se potrebna sredstva zatražiti rebalansom budžeta za ovu godinu.

Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev –prijedlog cijena  sačiniće direktor.

Član.2

 Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.                                                       

Član 3.

Otvaranje i ocjenu ponuda  sprovešće direktor.

Član 4.

Sastavni dio ove odluke je zahtjev za ponudu: 79/19godine

Član  5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na sajtu  Radio Gacka.

Obrazloženje

Pri donošenju Odluke, direktor se vodio činjenicom da je web pezentacija  Radio Gacka neophodna.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1.ove odluke.

                                                                                                                Direktorica

Dostaviti:

-u predmet                                                                                          —————————–

-sajt  Radio  Gacka

                                                                                                              Bosiljka   Glušac