Odluka

 

Javna Ustanova Informativno kulturni centar Gacko

Solunskih dobrovoljaca br.2    89.240  Gacko

JIB   4401387650007

rgacko@teol.net

 

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –

Direktni sporazum

Broj:      262/19

Datum:03.10.2019 godine

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) i Pravilnika o postupku  direktnog sporazuma JU IKC Gacko, direktorica JU IKC Gacko  u postupku javne nabavke digitalnog foto aparata i diktafona        d o n o s i

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se ponuda TQNET-a s.p. br:32-115-/19

Član 2.

Ova odluka objaviće se na web-stranici  JU Informativno kulturni centar Gacko, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.  

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:         262/19 od 23.09.2019 godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 734,59KM.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen ponuđačima:

1.  TQ NET s.p.

– ukupan broj pristiglih ponuda 1.

– TQNET s.p. br:32-115-/19

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je  direktorica  JU IKC pravilno i   potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele  ponude.

Nesporno je da je izabrani ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor, u roku od 7 dana od dana prijema ove odluke.

 Dostavljeno:

– TQNET s.p.

– u predmet

-sajt Radio  Gacko

                                                                       Direktor

                                                                                                                         Bosiljka   Glušac