Odluka o pokretanju javne nabavke

 

Javna ustanova Informativno kulturni centar Gacko

Ul. Solunskih dobrovoljaca br: 2 Gacko:  89.240

tel: 059 472 722;  fax  059 472 037;

JIB  4401387650007

Elektronska pošta:rgacko@teol.net

                                 Odluka o pokretanju javne  nabavke

                                  -Postupak direktnog sporazuma

Broj:    372 /18

Datum:18.12.2018 godine

Na osnovu člana 18.stav1.i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine(„Sl.glasnik  BiH“ broj 39/14), člana 25.Statuta JU Informativno kulturni centar Gacko, Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU IKC Gacko  i Odluke  Upravnog odbora JU IKC Gacko br .369/18,  direktor  donosi

 

O D L U K U

                                                       O pokretanju  postupka  nabavke  roba

Član  1.

 

Odobrava  se pokretanje postupka javne  nabavke   kancelarijskog materijala .Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a 316,00KM (tristitinešesnaestkonvertibilnihmaraka).

Za sprovođenje javne nabavke  obezbijeđena su sredstva u budžetu JU Informativno kulturni centar Gacko.

Javna nabavka će se sprovesti  putem direktnog sporazuma.

Postupak nabavke  sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  i internim aktima.

Evidencioni broj nabavke: 372/18.

Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev –prijedlog cijena  sačiniće direktorica.

Član.2

Kriterijum za  prihvatanje ponude   je najniža cijena.

Član 3.

Otvaranje i ocjenu ponuda  sprovešće direktorica.

Član 4.

Sastavni dio ove odluke je zahtjev za ponudu: 372/18  od 18.12. 2018  godine                                                    

Član  5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na sajtu  Radio Gacka.

Obrazloženje

Pri donošenju Odluke, direktorica  JU IKC Gacko  se posebno rukovodila činjenicom da je predložena nabavka planirana u budžetu JU IKC Gacko  za 2019 godinu, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, te da su  obezbijeđena sredstva za isplatu i predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1.ove odluke

 

 

Direktorica

Dostaviti:

-u predmet                                                                                          —————————–

-sajt  Radio  Gacka

Bosiljka   Glušac