Odluka o pokretanju postupka nabavke osnovnih sredstava

____________________________________________________________________________________________

Javna ustanova Informativno kulturni centar Gacko

Ul. Solunskih dobrovoljaca br: 2 Gacko:  89.240

tel: 059 472 722;  fax  059 472 037;

JIB  4401387650007

Elektronska pošta:rgacko@teol.net

Odluka o pokretanju javne nabavke

-Postupak direktnog sporazuma

Broj: 262 /19

Datum:23.09.2019 godine

Na osnovu člana 18.stav1.i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine(„Sl.glasnik  BiH“ broj 39/14), člana 29.Statuta JU Informativno kulturni centar Gacko, Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU IKC Gacko  br.201/15  i Odluke  Upravnog odbora JU IKC Gacko br .250/19,  direktor  donosi

                                                                                O D L U K U

                                         O pokretanju  postupka nabavke  osnovnih sredstava

Član  1.

Odobrava  se pokretanje postupka javne nabavke  osnovnih  sredstava:

1.diktafona  PX 470,4GB,USB microSD(do32GB)

2. digitalnog fotoaparata PS SX40HS BK,20,3Mpix,Ekran 3“,punjivih baterija

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV je 743,59(sedamstotinačetrdesettriKMapedesetdevetpfeninga). Javna nabavka će se sprovesti  putem direktnog sporazuma.

Postupak nabavke  sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  i internim aktima.

Evidencioni broj nabavke: 262/19

Nabavka   je  planirana budžetom. Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev –prijedlog cijena  sačiniće direktor.

Član.2

 Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.                                                       

Član 3.

Otvaranje i ocjenu ponuda  sprovešće direktor.

Član 4.

Sastavni dio ove odluke je zahtjev za ponudu: 262/19godine

Član  5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na sajtu  Radio Gacka.

Obrazloženje

Pri donošenju Odluke, direktor  JU IKC Gacko  se posebno rukovodila činjenicom da je predložena nabavka planirana u budžetu JU IKC Gacko  za 2019.godinu, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu te da su  obezbijeđena sredstva za isplatu i predložena odgovarajuća vrsta postupka .

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1.ove odluke.