Odluka o izboru najopovoljnijeg ponuđača

ЈАВНА УСТАНОВА ИНФОРМАТИВНО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ГАЦКО
Ул:Солунских добровољаца бр.2 Гацко: 89.240
ЈИБ 4401387650007
rgacko@teol.net

– ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA –
Direktni sporazum

Broj: 146/16
Datum:11.07.2016 godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka Najniža cijena člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), direktor JU IKC Gacko donosi

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se ponuda Code computersa br. 4/16 u postupku javne nabavke br.146/16

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnijg ponuđača.

Član 3.

Ova odluka objaviće se na veb-stranici JU Informativno kulturni centar Gacko istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 146/16 od 26.05.2016. godine.
Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma za dostavu ponuda.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 550.00 KM.

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima
1. TQ NET
2.Code Computers

ukupan broj pristiglih ponuda 2.
– ponuda Code computersa br. 4/16 cijena bez PDV- 460.68KM
-ponuda TQNET br. 15-06/16 cijena bez PDV- 482.91KM

Na osnovu svega navedenog direktorica JU IKC ocjenjuje

– da se ponuda ponuđača Code computersa u postupku javne nabavke prihvata kao najpovoljnija.

U postupku donošenja ove odluke posebno su cijenjene činjenice da je direktorica JU IKC pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda.
Nesporno je da je izabrani ponuđač dostavio prihvatljivu ponudu.
Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 460.68 KM bez PDV.
Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama Najniža cijena, odlučeno je kao u dispozitivu.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, u roku od 5 dana od dana prijema ove odluke.

Direktorica
Bosiljka Glušac

Dostavljeno:
1.TQ net
2.Code computers
3-arhiv