Odluka o pokretanju javne nabavke

 

Javna ustanova Informativno kulturni centar Gacko

Ul. Solunskih dobrovoljaca br: 2 Gacko:  89.240

tel: 059 472 722;  fax  059 472 037;

JIB  4401387650007

Elektronska pošta:rgacko@teol.net

 

 

Odluka o pokretanju javne nabavke

-Postupak direktnog sporazuma

 

 

Broj:04 /18

Datum:10.01.2018 godine

 

Na osnovu člana 18.stav1.i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine(„Sl.glasnik  BiH“ broj 39/14), člana 25.Statuta JU Informativno kulturni centar Gacko, Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU IKC Gacko  i Odluke  Upravnog odbora JU IKC Gacko br .299/17,  direktor  donosi

 

 

O D L U K U

                                                            O pokretanju  postupka nabavke  roba

 

Ultralink  8 channel Spliter mixer  model  882,  kabl veza  ultra link  mixer  sa računarom

 

                                                                             Član  1.

 

  1. Ultralink 8 channel Spliter mixer  model  882
  2. Kabl veza ultra link  mixer  sa računarom  dužine 3 metra  banana džek sa jedne  i kenon ulaz sa druge strane.

 

Odobrava  se pokretanje postupka javne nabavke robe,. Procijenjena vrijednost  nabavke , (bez PDV je

222.00 KM(dvijestotinedvadesetdvijekonvertibilne marke)

 

Za sprovođenje javne nabavke  obezbijeđena su sredstva u budžetu JU Informativno kulturni centar Gacko.

Javna nabavka će se sprovesti  putem direktnog sporazuma.

Postupak nabavke  sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  i internim aktima.

Evidencioni broj nabavke: 04/18.

Istraživanje tržišta, pismeni zahtjev –prijedlog cijena  sačiniće direktor.

 

Član.2

Kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 3.

Otvaranje i ocjenu ponuda  sprovešće direktor..

 

Član 4.

Sastavni dio ove odluke je zahtjev za ponudu: 04/18  od 10.01. 2018  godine

 

Član  5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na sajtu  Radio Gacka.

 

Obrazloženje

Pri donošenju Odluke, direktorica  JU IKC Gacko  se posebno rukovodila činjenicom da je predložena nabavka planirana u budžetu JU IKC Gacko  za 2018 godinu, da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu te da su  obezbijeđena sredstva za isplatu i predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1.ove odluke.

 

   Direktorica

        Bosiljka   Glušac

 

Dostaviti:

-u predmet

-sajt  Radio  Gacka